ADHD a ADD v dospívání. Dozrávání a překonávání krizí. Uta Reimann-Höhn

20.04.2021

Kniha: ADHD a ADD v dospívání. Dozrávání a překonávání krizí. Portál, 2018

Uta Reimann-Höhn, autorka knihy ADHD a ADD v dospívání, není v psaní odborných a populárně-naučných knih žádným nováčkem. Vystudovala pedagogiku, v 80. letech založila v Německu Spolek pro podporu dětí s vývojovými poruchami učení, následně se stala zakladatelkou Institutu pro pedagogiku a učení v Niederhausenu, zřídila webovou stránku pro podporu učení a kanál na Youtube, věnovaný stejnému tématu. Pracovala jako šéfredaktorka časopisu zaměřeného na pedagogické poradenství a jako poradkyně pro rodiče u společnosti Fisher-Price. Je autorkou či spoluautorkou více než dvaceti publikací, mnoha odborných článků, dvou CD pro podporu učení a řady tréninkových programů. Z výše uvedeného vyplývá, že je zkušenou pedagožkou, která se podpoře dětí a dospívajících věnuje dlouhodobě a své zkušenosti také hojně publikuje.

V knížce ADHD a ADD v dospívání se zaměřuje na přístup k dospívajícím s poruchou pozornosti a případnou hyperaktivitou, snaží se upozornit rodiče či učitele na rizika spojená s těmito diagnózami a pomoci jim svými praktickými tipy náročné období dospívání zvládnout. V osmi kapitolách předkládá čtenářům základní informace o daných poruchách, popisuje typické chování dětí s ADHD a ADD, věnuje se škole a tomu, proč tyto děti často ve škole dosahují horších výsledků, než by odpovídalo jejich schopnostem a nezapomíná ani na profesní orientaci, která je v období dospívání aktuální. Dotýká se krátce tématu komunikace v rodině, závislostnímu či kriminálnímu chování a tomu, co může být pro adolescenty s danými poruchami přínosné. V předposlední kapitole zmiňuje časté otázky, které si laická veřejnost ve spojení s ADHD a ADD klade a stručně na ně odpovídá s odvoláním na odborné zdroje či výsledky výzkumů. V závěru knihy čtenářům zmiňuje novou studii, týkající se ADHD a ADD, která odstartovala v roce 2015 a přidává zajímavost týkající se rozpoznávání daných poruch podle hlasu. Kniha končí odkazy na doporučenou literaturu v češtině.

Rodiče, příbuzní i učitelé a vychovatelé v knize najdou řadu inspirativních postřehů týkajících se jak pocitů dospívajících s ADHD a ADD, tak také jejich obtíží a doporučení k tomu, jak je co nejlépe pomoci adolescentům zvládat. Text je čtivý, srozumitelný, dobře strukturovaný, bez odborných výrazů a pasáží. Osobně bych uvítala přesnější oddělení obou poruch, které jsou v úvodu krátce popsány a následně jsou jejich symptomy (včetně hyperaktivity, neklidu apod.) popisovány už shodně. Zarazila mě také slova jako "nová pohroma" či "postižený dospívající" v souvislosti s touto poruchou a drobné odborné nepřesnosti v textu samotném, které ovšem pro běžného čtenáře nejsou podstatné a místy souvisejí spíše s ne vždy dobře provedeným překladem. Pozitivně hodnotím fakt, že se autorka dokázala zaměřit také na pozitiva a potenciál, který s sebou mohou diagnózy ADHD a ADD přinášet. Sympatické je mi i to, že se snaží dětem a dospívajícím porozumět a vede k tomu i jejich okolí, ale na druhou stranu se nebojí podpořit rodiče v nastavování hranic, v důslednosti, podpoře spojené s určitou mírou kontroly a usměrňování problematického chování jak v rodině, tak i mimo ni.

                                                                                                                                  Mgr. et Mgr. Eva Martináková