Aktivujte svou psychickou odolnost. Stephanie Azri

24.05.2022

Kniha: Aktivujte svou psychickou odolnost. Zvládání životních výzev. Portál, 2022

Stephanie Azri je australská sexuoložka, klinická sociální pracovnice, terapeutka se zaměřením mj. na partnerskou problematiku, ženská témata (těhotenství, porod, mateřství), zvládání krizí a životních výzev. Věnuje se vzdělávání i psaní odborných knih a článků a mimo to je matkou, jež byla nucena se vyrovnat se ztrátou jednoho ze svých šesti dětí.

V knize Aktivujte svou psychickou odolnost se obrací na dospívající a dospělé čtenáře, jimž nabízí praktickou sbírku psychologických strategií s cílem naučit je základní dovednosti nezbytné pro zvládání každodenního života a zlepšení kvality života. Vychází přitom z různých terapeutických metod, především z KBT, pozitivní psychologie a terapie zaměřené na řešení. Kniha je napsána srozumitelně, takže ji mohou využít čtenáři samostatně, ale může být také zdrojem inspirace pro odborníky a psychoterapeuty. Ke konzultacím s blízkými či odborníky přímo nabádá kapitola Diskusní témata v závěru knihy, v níž jsou zmíněna témata, která je dle slov autorky obtížnější zpracovat bez pomoci, ale jsou pro sebepoznání a seberozvoj důležitá.

Kniha je rozdělena do tří částí (zaměření na sebe, mezilidské vztahy a budoucnost) a obsahuje celkem 12 kapitol věnovaných tématům sebevědomí, pozitivní myšlení, regulace emocí, všímavost a senzorické strategie, sebepéče, komunikace a vyjednávání, zvládání stresu a úzkosti, vnímání hněvu, sociální vazby a zdravé vztahy, zdravé tělo a mysl, řešení problémů a flexibilita, rozvíjení smyslu a účelu a zvládání krizí a ztrát. Každá kapitola obsahuje návrhy, jak dané schopnosti rozvíjet, aktivity k procvičování, skutečné příběhy klientů, shrnutí a domácí úkol na upevnění nově získané dovednosti. Jelikož na sebe kapitoly přímo nenavazují, je možné se věnovat tomu, co čtenáře aktuálně zaujalo či na co se terapeut chce zaměřit při konkrétní práci s klientem. Z textu je patrné, že autorka nenabízí žádné rádoby "zázračné metody", ale čerpá z praxe a vlastní zkušenosti, a to je každopádně velmi sympatickým bonusem, díky němuž tato publikace dle mého názoru vyčnívá z řady jiných (obsahově často velmi plytkých) "brožurek" věnovaných seberozvoji.

Velmi zajímavý je soubor pracovních listů, tabulek a přehledů, které najdeme jak v jednotlivých kapitolách, tak i v závěru knihy spolu s dalšími odkazy a zdroji v angličtině. České vydání knihy je navíc doplněno o odkazy na související elektronické i knižní zdroje v češtině. Jediné výhrady mám (kromě zcela ojedinělých překlepů či slov zvolených při překladu) ke zpracování dvoustránky věnované panické atace, jelikož tam vnímám určité nepřesnosti, ale jinak je kniha Aktivujte svou psychickou odolnost publikací, již doporučuji nejen laikům a lidem, kteří se věnují seberozvoji a sebepoznání, ale i studentům psychologie, psychologům, terapeutům a dalším pracovníkům v pomáhajících profesích.

                                                                                                                                          Mgr. et Mgr. Eva Martináková