Dítě traumatizované v blízkých vztazích. Manuál pro profesionály a rodiny. Oldřich Matoušek (ed.)

16.04.2021

Kniha: Dítě traumatizované v blízkých vztazích. Manuál pro profesionály a rodiny. Portál, 2020

Již podruhé vychází v nakladatelství Portál velmi dobře zpracovaná publikace Dítě traumatizované v blízkých vztazích. Jak napovídá podtitul knihy, jde o manuál, jehož cílem je podpořit profesionály a rodiny při práci s dítětem, které prožilo trauma spojené s jeho nejbližšími vztahovými osobami a obeznámit je s aktuálními poznatky týkajícími se rozpoznávání a léčení traumatu. Na vzniku této publikace se kromě Oldřicha Matouška, klinického psychologa a psychoterapeuta, soudního znalce v opatrovnických věcech, výzkumníka a přednášejícího na FF UK v Praze a autora, spoluautora či editora řady publikací a odborných článků, podílel celý tým dalších autorů, psychologů a sociálních pracovníků, kteří se ve své práci s traumatizovanými dětmi setkávají. Kniha je díky tomu praktická, vychází ze zkušeností více lidí a upozorňuje na řadu důležitých oblastí a témat, na něž je při práci s traumatizovaným dítětem třeba myslet. Jsou v ní srozumitelně propojeny teoretické informace o vlivu traumatu na psychiku člověka s praktickými tipy na samotnou práci s dětmi, včetně krátkých ilustrativních příběhů z praxe. Součástí knihy jsou četné odkazy na českou i zahraniční odbornou literaturu, které jsou smysluplně tematicky rozčleněny (přímo u jednotlivých kapitol, jichž je celkem 17) a nechybí ani statistické údaje.

V úvodních kapitolách je čtenář seznámen s hlavními pojmy, okolnostmi vzniku traumatu i jeho následky, s vlivem traumatu na vazbu s blízkými lidmi a dále pak konkrétněji s dopadem týrání a zneužívání blízkým dospělým, vlivem partnerského násilí na děti (včetně somatických projevů a důsledků této zkušenosti pro dítě v prenatálním období) či ztrátou blízkého člověka vlivem úmrtí, na kterou je dle autorů nutné vždy pohlížet jako na důležitý zásah do psychiky dítěte a naučit se rozlišovat mezi smutkem a depresí.

V dalších kapitolách se autoři věnují různým kritériím a dopadům zanedbávání, obranným a vyrovnávacím strategiím a diagnostice traumatu u dětí (symptomy, věková specifika, diferenciální diagnostika, riziko záměny ADHD a PTSD, typické disociativní příznaky apod.). Podrobně představují kompetence jednotlivých profesionálů, kteří o traumatizované dítě pečují, včetně toho, jak by tito lidé měli spolupracovat (důležitost řízené péče). Prostor je věnován i obecným zásadám podpory a terapie, terapeutickému rodičovství či vztahům s vrstevníky. Dále autoři upozorňují na rizika spojená s podporou a terapií (mj. dotekové techniky při hře, rizika zážitkové pedagogiky a aktivit probouzejících emoce či pracujících s překvapením či překonáváním strachu), objasňují důležitost práce s tělem traumatizovaného dítěte, přinášejí řadu příkladů a tipů, věnují se terapeutickému vztahu, kompetencím terapeuta i vybraným terapeutickým technikám a principům.

Samostatná kapitola je věnována problematice traumatizovaného dítěte v pěstounské péči a autoři v ní poukazují na důležité aspekty a problémy, s nimiž je nutné počítat a pracovat. Rozebírá projevy traumatu v chování dětí v pěstounské péči podle věku a přináší důležité zkušenosti pro zvládání problémového chování a zpracovávání traumat. Prostor je zde věnován i vlivu péče o traumatizované dítě na pěstounskou rodinu a možnostem podpory pěstounů. Dále se autoři zaměřují na traumatizované děti v pobytových zařízeních a nechybí ani kapitola zabývající se dítětem jako obětí trestné činnosti v blízkých vztazích z hlediska policejní praxe, kde je pozornost věnována mj. oznamovací povinnosti, speciálním výslechovým místnostem, ale i předsudkům týkajícím se dětských obětí trestných činů. V závěru knihy jsou zmíněny programy pro pachatele násilí v blízkých vztazích včetně vybraných technik a metody využitelné pro zjišťování kvality vazby dětí na primárního pečovatele. Autorům se díky propojení mnoha témat a oblastí v rámci jedné publikace a díky provázání aktuálních teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi podařilo předložit čtenářům komplexní pohled na problematiku dětí traumatizovaných v blízkých vztazích, který může být nepochybně přínosný jak pro odborníky z různých oblastí, kteří pracují s dětmi (a díky tomu se s traumatizovanými dětmi setkávají), tak i pro laiky a pěstouny.

                                                                                                                                         Mgr. et Mgr. Eva Martináková