Nová cesta k léčbě šikany. Michal Kolář

20.05.2021

Kniha: Nová cesta k léčbě šikany. Portál, 2011

Kniha Nová cesta k léčbě šikany autora Michala Koláře, etopeda, psychoterapeuta a odborníka, který se dlouhodobě zabývá problematikou šikany ve školním prostředí, je další v řadě publikací, v nichž se autor zabývá tématem šikanování. Po knihách Skrytý svět šikanování ve školách a Bolest šikanování přichází s novými poznatky o školní šikaně i zkušenostmi získanými v praxi. Odborníkům představuje šikanování jako "smrtelnou chorobu demokracie", které je třeba umět předcházet, diagnostikovat ji i ji odborně léčit.

V první části knihy předkládá čtenářům klíčové poznatky, týkající se toho, co je a co není šikanování, vysvětluje, jak se liší jednotlivé pohledy na tuto formu destruktivního chování (behaviorální, psychodynamický a sociálně-psychologický), jaké formy šikanování můžeme pozorovat v dětském kolektivu, co brání jak odhalení šikany, tak i jejímu úspěšnému zvládnutí a jaké jsou hlavní rozdíly mezi šikanováním a škádlením. Věnuje se zde také šikaně zaměřené vůči učitelům, šikaně v MŠ či tomu, proč zvláště (ale nejen) v pokročilých stadiích mohou všichni zúčastnění (včetně obětí) bránit vyšetřování.

V druhé části publikace autor vysvětluje, že agresoři nejsou nenormální a těžce nemocní lidé a porovnává různé názory na to, co může být spouštěčem šikany, jaké bývají časté motivy agresorů a jak se na vzniku šikany podílí prostředí. Věnuje se také tomu, jak šikana zasáhne nejen oběť, ale vztahy v celé skupině, kde k ní dochází a jak postupně deformuje prožívání i chování všech členů.

V třetí části se čtenář seznámí s detailně rozpracovanými postupy, které vedou k účinné a bezpečné léčbě šikany. Autor se zde zaměřuje na diagnostiku vztahů ve skupině, jednotlivé fáze procesu šikanování, první pomoc při podezření na šikanu či zjištění, že k šikaně v rámci kolektivu dochází. Cenné jsou i ukazatele pro rozlišení počáteční a pokročilé šikany, konkrétní ověřené sociometrické metody pro zjišťování vztahů ve třídě, či varovné signály, které by u svých dětí neměli přehlížet rodiče. Najdeme zde popis metod vyšetřování i možností léčby s ohledem na to, v jakém stádiu šikanování se skupina nachází a vysvětlení toho, proč je velmi důležité, aby škola měla svůj vlastní program proti šikanování, včetně tzv. "poplachového plánu".

Ve čtvrté části pak Kolář stručně reflektuje přístup k léčbě šikany v ČR a ve světě a zdůrazňuje praktický přínos českého přístupu, postaveného na promyšlené teorii, velmi podrobné a pečlivé vnitřní diagnostice a diferencované léčbě tohoto fenoménu. Celá kniha je doslova "protkána" praktickými ilustracemi různých případů šikanování ve školním prostředí, které doplňují popisovaná teoretická tvrzení a drsným, nicméně velmi efektivním způsobem vtahují čtenáře do problému a dávají mu nahlédnout do toho, jak může být šikanou zasažena jak oběť samotná, tak i její okolí, jak skrytě může toto destruktivní chování probíhat a jak složité bývá rozkrytí toho, co se ve skupině skutečně děje i náprava. Autor čtenáře upozorňuje na různé aspekty šikany, které člověku bez praxe v této problematice zákonitě unikají a jejichž neznalost vede žel často k tomu, že se šikanu nepodaří ani správně diagnostikovat, ani zvládnout, ba co víc, řada dospělých ji svým neodborným přístupem žel také výrazně zhoršuje.

Publikace velmi dobře propojuje teorii s praxí, je napsána srozumitelně a navzdory faktu, že každý projev šikanování je zcela specifický, předkládá autor čtenáři mnohá vodítka k tomu, jak toto téma co nejefektivněji uchopit. K tomu přispívají také tabulky a schémata, která autor přikládá pro lepší přehlednost a kromě toho i řada praktických podnětů pro práci s kolektivem, jež jsou k nalezení v přílohách. Kniha může velmi dobře posloužit jako metodický průvodce a považuji za důležité, aby se s ní seznámili nejen všichni, kdo pracují v dětských skupinách a školách, ale také rodiče.

                                                                                                                                      Mgr. et Mgr. Eva Martináková