Speciální sourozenci. Život se sourozencem s postižením. David Havelka, Kateřina Bartošová

22.07.2019

Kniha: Speciální sourozenci. Život se sourozencem s postižením. Portál, 2019

Autoři: David Havelka, Kateřina Bartošová

Útlá knížka Speciální sourozenci je výsledkem spolupráce dvou autorů. David Havelka je vystudovaným psychologem a speciálním pedagogem, pracujícím v době vydání knihy na dětském oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku, který se vedle této své práce a přípravy na atestaci z klinické psychologie věnuje publikační činnosti, přednášení na VŠ i řadě odborných konferencí, ale také vedení workshopů. Kateřina Bartošová je klinickou psycholožkou s vlastní terapeutickou praxí, jež mimo jiné přednáší také na FF MU a PdF MU v Brně. Je autorkou či spoluautorkou řady odborných i populárně vědeckých článků a publikací.

Teoretická odbornost obou autorů se v publikaci Speciální sourozencipojí jak s řadou praktických zkušeností a postřehů, tak také s hlubokou lidskostí a obrovským zájmem o rodiny dětí s postižením, který je od prvních stránek knížky patrný, a díky němuž je tato knížka mimořádná. Na 128 stránkách se autorům podařilo skutečně bravurně načerpat z odborných zdrojů a výzkumů důležité informace (bibliografie čítá 87 zdrojů), propojit je s příklady a zkušenostmi z vlastní psychologické praxe a předat je stručně, přehledně a velmi srozumitelně čtenáři. Velmi sympatický je způsob, jakým oba autoři prezentují jak své zkušenosti, tak i tipy pro rodiče, návrhy, podněty pro zlepšování rodinného klimatu či rozvoj sourozeneckých vztahů. Nezaměřují pozornost čtenáře sami na sebe (na svou zkušenost, odbornost, své znalosti, schopnosti apod.), ale velmi otevřeně dávají rodičům, prarodičům, terapeutům, psychologům, výchovným poradcům i dalším zájemcům skutečně praktický "manuál", který může všem zúčastněným pomoci jak při předcházení problémům, které s sebou narození dítěte s postižením přináší v rámci mezilidských vztahů, tak také při hledání řešení problémů, které mohou v této situaci vyvstat. Autoři pracují s představou rodinného systému jako puzzle, v němž je každý dílek stejně důležitý, všechny dohromady tvoří určitý "obraz" a objeví-li se problém u jednoho člena rodiny, jsou jim zasaženi i všichni ostatní.

Publikace Speciální sourozenci je rozdělena do tří hlavních kapitol, který mi jsou: rodina dítěte s postižením, sourozenectví a možnosti podpory zdravých sourozenců. Každá z kapitol je pak rozčleněna do dalších podkapitol. Kniha vychází z myšlenky, že sourozenecký vztah je velmi specifickým vztahem, který mívá ve většině případů delší trvání než všechny ostatní vztahy, jež prožíváme, a který nás velmi výrazně ovlivňuje, jelikož to bývají právě sourozenci, s nimiž trávíme v dětství a v období dospívání nejvíce společného času. Sourozence si přitom nemůžeme vybrat. Autoři popisují specifika rodiny, v níž je jedno či více dětí s nějakou poruchou či handicapem. Většinou uvádějí příklady z rodin, v níž je dítě s poruchami autistického spektra či hyperkinetickým syndromem, nicméně to, co popisují, lze velmi dobře vnímat i aplikovat také v rodinách s dítětem, jehož postižení či porucha jsou jiného rázu. Celá kniha je napsána srozumitelně a je velmi čtivá a obsahově vyvážená. Zajímavé teoretické informace a informace ze statistik (týkající se např. rozvodovosti rodičů s PAS nebo výskytu psychických obtíží jejich u rodinných příslušníků) jsou doplňovány řadou příkladů z praxe, ukázkami rozhovorů s rodinnými příslušníky dětí s poruchami, tipy pro rodiče, učitele i psychology či poradce, návrhy technik, které může vyzkoušet jak rodina sama, tak odborník při práci s rodinou. Je zde otevřeně popsáno, na co je třeba se zaměřit i na co si dát pozor. Rodiče zde mj. najdou krátký test, který jim má napovědět, jak jsou na tom se svými psychickými silami, ale i konkrétní příklady, jak vlastní energii doplňovat a rozvíjet vlastní psychickou odolnost i psychickou odolnost zdravých sourozenců.

V kapitole sourozenectví jsou velmi dobře popsána specifika sourozeneckého vztahu u jednotlivých postižení a nechybí ani přehledná tabulka toho, jak vnímá postižení sourozence dítě v různých etapách svého vývoje. Jsou zde rozebrány rizikové oblasti pro psychický vývoj zdravého sourozence, mezi něž patří třeba nedostatek informací o poruše či nemoci sourozence, či obavy z budoucnosti. Velmi otevřeně a prakticky se zde autoři věnují práci s různými emocemi, jako jsou vina, pocity trapnosti nebo samoty, či vztek.

Třetí kapitola, která je věnována možnostem podpory zdravých sourozenců, je nejrozsáhlejší kapitolou. Najdeme zde minidotazníčky pro rodiče, které jim pomohou zjistit, jak se zdravý sourozenec vyrovnává s postižením svého bratra či sestry, tipy, jak předcházet psychickým problémům zdravých dětí, řadu podnětů, jak rozvíjet a zkvalitňovat komunikaci v rodině, i představení podpůrného programu pro zdravé sourozence STEPS (Skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s postižením). Následuje řada tipů, na jaké organizace či odborníky se mohou rodiče obrátit, potřebují-li podporu či pomoc a kromě toho také řada nápadů, jak využít pro práci se zdravými sourozenci pohádky, příběhy, filmy, knížky apod., včetně konkrétních názvů a stručného nastínění toho, na jakou problematiku jsou zaměřeny. Kromě výše popsaného je zde řeč i o problematickém nastavování různých hranic sourozencům s postižením a bez něj, obavách zdravých dětí z budoucnosti, obavám přivést si domů kamarády či omezení společných aktivit rodiny, v níž je dítě s postižením. Opět je zde celá řada konkrétních tipů, postřehů a inspirace, včetně důrazu kladeného na to, že je důležité, aby rodič dítěte s postižením dokázal myslet i na sebe a říci si o pomoc a podporu.

V závěru knihy se autoři vrací k představě rodinných vtahů jako jakéhosi puzzle a poukazují na fakt, že ty skládanky, které nás v životě stojí více úsilí, u nichž se projevuje řada našich emocí a které nám zaberou více času, jsou pro nás nejzajímavější a nejvíce nám dají. A právě optimismus, naděje, povzbuzení, zájem, obrovské množství konkrétních tipů, technik, aktivit, ale i otevřené upozornění na rizika a možnosti, jak je eliminovat, jsou tím, co dělá tuto knížku mimořádnou. Autorům Havelkovi a Bartošové se podařilo vytvořit knížku, která může dle mého názoru reálně a bez nadsázky ovlivnit životy rodin, v nichž je dítě s postižením. A to jak v případě, že se dostane do rukou vnímavých rodičů či prarodičů, tak také v tom případě, že z ní budou čerpat psychologové, poradci, lékaři, pedagogové či vychovatelé. 

                                                                                                              Mgr. et Mgr. Eva Martináková