Vystupte z myšlenkových pastí. David A. Clark

02.05.2022

Kniha: Vystupte z myšlenkových pastí. Portál, 2022

Obavy, ruminace, lítost, zahanbení, potupa a zášť. Šest stavů, které mohou dle autora negativně ovlivňovat náš každodenní život a kterým je proto dobré věnovat pozornost, zabývat se jimi a odhalovat, nakolik ovládají naše prožívání, myšlení a chování. V knížce, která má bezmála 200 stran se David Clark, klinický psycholog a emeritní profesor University of New Brunswick v Kanadě, zaměřuje kromě výše zmíněných oblastí především na odhalování opakovaných negativních myšlenek, hledání jejich spouštěčů, na mentální kontrolu a účinné strategie, jak se z tzv. "myšlenkových pastí" dostat svépomocí či za pomoci terapeuta.

První dvě kapitoly jsou věnovány teorii a obecným zásadám a sám autor uznává, že jde o něco, co bude většina čtenářů vnímat jako ne příliš záživné. Již zde se ale kromě teoretických východisek snaží nabídnout čtenáři vlastní zapojení do nabízených cvičení, kterými nás provází od první až do poslední (osmé) kapitoly. Jde většinou o krátké jednoduché dotazníky k individuálnímu vyhodnocení závažnosti obtíží a o zamyšlení či představy, jimž by se měl čtenář věnovat ideálně po dobu několika dnů či týdnů. Dotazníky byly sestaveny pro účely této knihy a v tom vnímám osobně jejich největší slabinu. U řady otázek (a jejich kombinací) si nejsem jistá jejich validitou a nemohu se zbavit dojmu, že kdyby jich bylo méně a byly lépe promyšlené, byla by jejich vypovídací hodnota vyšší. Kniha působí odborným dojmem a je nepochybně promyšlená jak ve své logické struktuře, tak i v nabízených strategiích postavených převážně na principech kognitivně-behaviorální terapie, nicméně po celou dobu čtení mě napadaly pochybnosti ohledně jejího praktického využití pro jednotlivce (samotného čtenáře), především s ohledem na detailní rozbory obtíží a následné dny a týdny, během nichž by se měl jedinec trpělivě sám věnovat změně myšlenkových postupů, přičemž na sebe jednotlivá cvičení často navazují a není proto možné si vybrat pouze některá z nich.

Publikace by mohla být dobrým vodítkem pro terapeuty a poradce, inspirací v tom směru, na jaké myšlenkové vzorce se u klientů zaměřit a jakým směrem na ně případně působit, nicméně i tak bych uvítala větší stručnost a klidně i vynechání příběhů (a rozborů těchto příběhů), včetně některých nepodložených tvrzení či nelogických souvislostí. I když se čtenář na příběh soustředí, bude se pravděpodobně po prostudování následného teoretického textu a cvičení ztrácet v dalších myšlenkách, odkazujících opět na původní příběh. Co je naopak dobré, je stručné a přehledné shrnutí hlavních myšlenek na konci každé kapitoly a zajímavá je také řada využitelných strategií a postupů.

Jako odborník i jako čtenář laik, který touží po tom, aby se zbavil nutkavých myšlenek, bych uvítala větší stručnost a zaměření na to podstatné.

                                                                                                                                                Mgr. et Mgr. Eva Martináková