Zůstaň OK. Transakční analýza v praxi. A. B. Harris, T. A. Harris

18.06.2023

Kniha: Zůstaň OK. Transakční analýza v praxi. Portál, 2022

Šestnáct let po vydání populární knihy o transakční analýze pro laiky s názvem Já jsem OK, ty jsi OK amerického psychiatra Thomase A. Harrise, byla vydána další, volně navazující publikace s názvem Zůstaň OK. Opět jde, stejně jako u první knihy, o dílo, které vzniklo díky spolupráci Thomase a jeho ženy Amy, ale tentokrát se úkolu sepsat praktické pokračování, jež by navazovalo na teoretické základy první knihy, ujala sama Amy, novinářka a lektorka transakční analýzy (dále jen TA). Podle předmluvy T. Harrise vznikla kniha Zůstaň OK na základě žádostí mnoha čtenářů o tipy, jak uvést principy TA do každodenního života. Vychází ze zkušeností výše zmiňovaných jak s poradenstvím a terapií, tak i s lektorováním a šířením myšlenek a principů TA mezi laickou veřejností.

Na bezmála 300 stranách textu si má čtenář možnost osvěžit základní východiska TA, popř. se s nimi v základních bodech stručně seznámit, pokud tak doposud neučinil a rovnou je vtažen do příběhů, osobních zkušeností a tipů, jak pracovat sám se sebou na třech zmiňovaných úrovních, tedy na pozici Rodiče, Dospělého i Dítěte (pravopis převzat od autorů). Amy Harris na příkladech popisuje vliv minulosti na naše současné prožívání i možnosti, jak můžeme své prožívání a chování ovlivnit do budoucna. Jak můžeme umenšit rodiče v sobě, vzdálit se od obviňujících "hlasů" ve své hlavě, pracovat s emocemi a vzpomínkami z dětství, podporovat racionální a konstruktivní přístupy svého dospělého i využít hravost a zvídavost svého vnitřního Dítěte. Dle autorů je cílem publikace přivést čtenáře k rozpoznání vlastních pocitů, ke zvládnutí těch pocitů, jež jsou nepříjemné a k vytvoření pocitů dobrých.

V patnácti kapitolách vede autorka čtenáře od teoretických východisek transakční analýzy a rozpoznávání vlastního nastavení a pocitů až k žádoucím změnám, spočívajícím mimo jiné v umenšení Rodiče (oslabení vlivu vnitřního dialogu Rodič – Dítě), budování Dětí a odvaze k růstu a sebeurčení. Pozornost je věnována "tajným poselstvím", která jsme získali v dětství, a která ovlivňují náš život i v období dospívání a dospělosti, tomu, jakou roli hraje v utváření osobnosti ocenění či nedocenění a manipulace. Velký důraz je od první do poslední kapitoly kladen na rozpoznání a zpracování pocitů a na možnost změny a převzetí zodpovědnosti za vlastní život. Autorka předkládá čtenářům konkrétní strategie pro zvládání přetížení či zmatku (včetně techniky "vypnutí Rodiče") a vysvětluje důležitost tzv. "hlazení". Zajímavá pro mě byla část textu věnovaná stanovování cílů: "Pokud víme, co chceme, pravděpodobně od života dostaneme více, než si myslíme. Uskutečněním alespoň některých cílů a překonáním věčné nerozhodnosti se v nás uvolní kvanta energie. Ztratíme-li své cíle ze zřetele, řešíme následnou úzkost zdvojnásobením svého úsilí. Nikam se neposouváme, ale zato jedeme dvojnásobnou rychlostí. Změnu registrujeme pouze v upracovaných tělech a v pomalé erozi životního elánu". … "Odpykáte si svůj čas nebo ho prožijete?"

Kniha Zůstaň OK přináší čtenářům řadu příběhů z praxe, konkrétních tipů, úvah či postupů. Některé jsou velmi zajímavé, jiné byly z mého pohledu příliš schematické a zjednodušující, či mohou působit v této době a kultuře poněkud zastarale. Mnohé z nich jsou ale naopak velmi aktuální, např. zamyšlení autorky nad dopady fyzického trestání dětí. Úžasná je myšlenka o následování vlastního srdce, která ovšem nevychází z představy, že bychom se měli orientovat podle vlastních emocí, ale podle srdeční aktivity. Tuto myšlenku už zde ale prozrazovat nebudu. Čtenáři, které kniha zaujme, se k ní určitě propracují postupně sami, stejně tak jako k tipům, jak si dodat odvahu a žít podle toho, co opravdu chceme. Knížka Zůstaň OK je psána srozumitelným jazykem a je proto určena především laické veřejnosti, tedy lidem, jež zajímají psychologická témata, práce s vlastní minulostí a původní rodinou i seberozvoj, koučink či plánování. Propagátorům transakční analýzy ji jistě představovat nemusím.

                                                                                                                                          Mgr. et Mgr. Eva Martináková